Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP 2008) med drugim opredeljuje:

 • varstvo največje zdravstvene koristi za pacienta, zlasti otroka, spoštovanje zasebnosti, spoštovanje samostojnosti pri odločanju o zdravljenju in druga temeljna načela (3. člen)
 • omejenost pacientovih pravic (4. člen)
 • seznam temeljnih pravic, med drugim tudi pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju, pravico do drugega mnenja (5. člen)
 • obveščenost pacienta in pojasnilno dolžnost v zvezi s koristmi, tveganji in možnimi posledicami zdravljenja oz. medicinskega posega (20. člen)
 • pravico do privolitve v zdravstveno oskrbo, načine privolitve v medicinske posege in uporabo privolitvenega obrazca (26. in 27. člen)
 • pravico do privolitve do zdravstvene oskrbe (30. člen) in nujnost privolitve staršev oz. skrbnikov v posege pri otrocih (35. člen)
 • pravico do drugega mnenja (40. člen)
 • načine ravnanj in pritožb ter reševanje sporov, kadar so pacientove pravice kršene
Povezave za raziskovanje:

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB 2006) med drugim opredeljuje:

 • seznam bolezni, zaradi katerih država izvaja splošne in posebne ukrepe (3. člen)
 • bolezni, kjer se izvaja osamitev in obvezno zdravljenje; steklina ipd. (18. člen)
 • obvezno cepljenje, odgovornost zdravnika pred cepljenjem, razloge za opustitev cepljenja, postopek odločanja o opustitvi cepljenja (členi 22. do 22.č)
 • načine uporabe imunoglobulinov in kemoprofilakse (zdravil)
 • delovanje zdravstvene inšpekcije
 • razglasitev izrednih ukrepov v razmerah epidemij
 • odškodninsko odgovornost države za škodo, ki nastane zaradi obveznega cepljenja (členi 53.a do 53.f)
Viri za raziskovanje in mednarodne primerjave:

Zakon o vrtcih (ZVrt 1996) glede vpisa in zdravja otrok opredeljuje:

 • obveznost staršev, da ob vpisu otroka v javni vrtec priložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka (20. člen)
 • in prednost vpisa za otroke s posebnimi potrebami (20. člen)
 • zbiranje in varstvo osebnih podatkov, ki jih zbirajo vrtci z namenom opravljanja svoje dejavnosti; med njimi so tiste zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in delo z otrokom (44. člen)
 • evidence otrok, ki potrebujejo razvojno svetovanje oz. drugačno pomoč (46. člen)

Zakon o osnovni šoli (ZOsn 1996) glede zdravstvenega varstva otrok opredeljuje:

 • da mora osnovna šola sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev in izvedbi zdravniških/sistematičnih pregledov in otroških cepljenj v času šolanja (13. člen)
 • odložitev vpisa v prvi razred na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo; član komisije je tudi zdravnik (45. in 47. člen)
 • izobraževanje na domu (88. do 92. člen)
 • seznami in varovanje osebnih (tudi razvojnih in zdravstvenih) podatkov otrok (94. do 99. člen)

Zakon o zdravilstvu (ZZdrav 2007) med drugim opredeljuje:

 • pojasnilno dolžnost zdravilca o metodi in zdravilskem sistemu in pisni privolitvi staršev za uporabo metode pri otroku do 15. leta starosti (11. člen)
 • napotitev na medicinsko zdravljenje (15. člen)
 • pravice uporabnika zdravilskih storitev (17. člen)
 • pritožba na delo zdravilca (18. člen)
 • odgovornost zdravilca (19. člen)
 • pogoje za pridobitev licence (36. člen)

Direktiva EU – Prost pretok na področju zdravstvenih pravic v Evropski uniji

26. oktobra 2013 stopi v veljavo evropska direktiva 2011/24/EU, ki ureja pravice čezmejnega zdravljenja in omogoča prost pretok pacientov. Zaradi nje se spreminjata tudi organizacija in pravni red slovenskega zdravstvenega sistema. Zavarovana oseba bi lahko v vsaki državi članici koristila vse zdravstvene storitve, do katerih ima pravico v naši ureditvi, pri čemer ji bo zagotovljena možnost povrnitve stroškov prek državne zdravstvene zavarovalnice. Pogajanja držav članic so najtežja glede podrobnosti, povezanih s povračilom stroškov čezmejnega zdravljenja.

Viri za raziskovanje:

Poslanstvo gibanja Naravna imunost je izmenjava informacij med ljudmi, ki te informacije potrebujejo in želijo pridobiti za lastno raziskovanje in izobraževanje. Ne ukvarjamo se s (po)svetovanjem v zvezi s kakršnimikoli zdravstvenimi težavami, zdravljenjem, medicinskimi posegi ali z njimi povezanimi zadevami pravne narave.

Ustavno-pravne posledice zakonske novele, ki naj bi jih državni zbor sprejemal aprila 2018, so izjemnega pomena za življenje vseh nas, posebej za tisoče slovenskih družin. Kar berete, so nekateri odzivi civilne družbe, do katerih je prišlo februarja in marca 2018. S povezovanjem je nastala doslej največja koalicija gibanj in posameznikov za pravice odločanja. Ta koalicija je pridobila neodvisno mnenje strokovnjaka za ustavno pravo, ki je pokazalo, da je predlagana novela ZNB »v vseh temeljnih rešitvah protiustavna«. 15. marca 2018 je s pravnim mnenjem seznanila državni vrh: predsednika vlade, poslance državnega zbora, predsednika države in varuhinjo človekovih pravic. S tovrstnimi argumenti se bodo posamezniki in družine lahko postavili za svoje temeljne, ustavno zagotovljene človekove pravice v postopkih odločanja o cepljenju.